شنبه , ۲ شهریور ۱۳۹۸
آخرین خبرها

مهربانی

کودک مهربان

0

ادامه مطلب »

کودکان و مهربانی

0

ادامه مطلب »

مهربانی

0

ادامه مطلب »

اثرات فیزیولوژیک مهربانی

0 مهربانی علاوه بر اینکه در دنیای اطراف ما تاثیر می گذارد اثراتی را در درون و فیزیولوژی ما به دنبال دارد. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که وقتی ما مهربانی می کنیم تغییراتی در درون بدن ما اتفاق می افتد. یعنی فیزیولوژی مهربانی و اثرات آن را می …

ادامه مطلب »